top of page

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.keepsoul.sk

Dňa 25.05.2018 nadobudlo účinnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a  zákon 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac info o tejto reforme nájdete tu

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám môžeme vaše údaje tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 • Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

 • Slovak Parcel Service s.r.o., UPS Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217

 • Drahomíra Vojtíšková, Pod Horou 4, 911 01  Trenčín, IČO: 43918531

 • EliteGym Trenčín, Dolný Šianec 18C, 911 01  Trenčín, IČO: 361 303 97

 • Wix.com, LTD, PO box 40190 San Francisco, CA United States 

AKO VAŠE ÚDAJE CHRÁNIME

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME

 

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

1.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.           Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

2.  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

     ​- právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,                      

     - právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely         sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

     - právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

     - právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

     - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore                             so zákonom,

     - právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

     - právo na prenosnosť osobných údajov,

     - právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

​3.  Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-               mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely                       archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov,                     zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

​5.  Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o tom koľko času strávite prezeraním stránok, tiež z akých zdrojov k nám prichádzate.

6.  Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.

 

UPOZORNENIE:

 • Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

 • Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

SÚBORY COOKIES

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

VYUŽITIE SÚBOROV COOKIES

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie

 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

 

ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIES

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

AKO SI UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. 

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

KONTAKTUJTE NÁS

E-mail: obchod@zelo.sk

Zodpovedná osoba: Ing. Peter Zelník, Tel.: +421 948 371 650

 

GDPR platné pre webové stránky: 

                                                        

bottom of page